Sản phẩm nổi bật
Nếu công chúng mua chứng khoán phải trả 20.000 đ một cổ phiếu, trong khi công ty phát hành nhận 18.000 đ một cổ phiếu thì tiền phí bảo lãnh phát hành là bao nhiêu ?

Nguyen Thi Huyen Trang

là 2.000 đ một cổ phiếu.