Noel la ngày 25/12 hằng năm. Dương lịch lấy ngày Chúa sinh làm mốc. Vậy sao NOEL lại không phải là ngày 1/1. Hơn nữa đọc sách thấy nói Chúa sinh mùa hè? Ai biết xin giải thích.

Phạm Quang Trung

Bạn vào trang http://trungfq.blogspot.com, có 2 bài viết cho bạn tham khảo đấy. Bạn sẽ hiểu ngay thôi mà!