Kim

Thời nhà Lý, quân ta đã hai lần kháng chiến chống quân Tống. Quân Nguyên sang xâm lược nước ta vào thời Trần bạn ạ. Trong 174 năm ( 1226-1400 ) tồn tại, triều Trần đã có những đóng góp to lớn đối với lịch sử dân tộc, trong đó phải kể chiến công hiển hách : Ba lần đánh bại đế quốc...
(Xem thêm)