toi cài Huawei cua viettet vao may nhung no ko vao dược internet voi lý do thiếu driver ban nao biết hoặc có cách làm huong dân dùm gời vê ngvdinh07@gmail.com

rain

Bạn vào link này tìm nhé[url=http://www.huawei.com/mobileweb/en/doc/list.do?type=-1&id=60] http://www.huawei.com/mobileweb/en/doc/list.do?type=-1&id=60[/url]