Cho hỏi hiện nay tiền Việt Nam đang lưu hành có mấy loại và mệnh giá của từng loại cụ thể là bao nhiêu ?

Nguyen Thi Huyen Trang

Hệ thống tiền tệ của Việt Nam đang lưu hành hiện nay bao gồm 2 loại, tiền giấy và tiền kim loại. Tiền giấy có 12 mệnh giá: 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ, 50.000đ, 20.000đ, 10.000đ, 5.000đ, 2.000đ, 1.000đ, 500đ, 200đ và 100đ. Tiền kim loại có 5 mệnh giá: 5.000đ, 2.000đ, 1.000đ, 500đ...
(Xem thêm)