Sản phẩm nổi bật

thu

Theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC có 3 loại hóa đơn Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng và Hóa đơn xuất khẩu a) Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức, cá nhân khai, tính thuế...
(Xem thêm)

Nguyen Thi Huyen Trang

Luật thuế quan năm 1930 yêu cầu tất cả hàng hóa nhập khẩu (trừ một số trường hợp ngoại lệ) phải được đánh dấu nước xuất xứ bằng tiếng Anh một cách rõ ràng, dễ đọc, ở chỗ dễ thấy và không thể tẩy xóa được để có thể tồn tại cho đến khi hàng hóa đến tay người mua cuối cùng. Người mua cuối...
(Xem thêm)