Nghị định số 30 ngày 12-3-2002 của Chính phủ và sau đó thông tư số 16/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đều ghi rõ: NCT được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, cộng đồng. Tuy vậy quyết định số... (Xem thêm)

Nguyen Thi Trang

1.Đúng là Chính phủ và Bộ lao động -Thương binh và Xã hội đã quy định việc NCT được miễn đóng góp các quỹ xã hội, cộng đồng tại nơi cư trú. Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh NCT (ban hành năm 2000), Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26-3-2002 của Chính phủ quy định: “Người cao tuổi được...
(Xem thêm)