Trương Văn Như

Cái này còn tùy thuộc vào mục đích các bạn sử dụng internet vào việc ji thôi. Có nhiều người xem Internet là một niềm vui ko thể thiếu trong cuộc sông cơ đấy. Đối với mình thì xem internet là một cách đo sự tiến bộ của xã hội thông tin và của thế giới.