Sản phẩm nổi bật

Nguyen Thi Huyen Trang

Theo quy định tại Khoản 4 Ðiều 12 Nghị định 113/2004/NÐ-CP ngày 16-4-2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động, người sử dụng lao động vi phạm các quy định về việc không trả lương hoặc trả lương không đúng, không đầy đủ cho NLĐ làm việc thêm giờ...
(Xem thêm)