Ai cũng biết trang yousendit.com cho upload dữ liệu lớn và ổn định. Và trang này được thiết kế bằng PHP .. Trong khi upload mình thấy "nó" hiện dung lượng đã upload lên host được và tốc độ đường truyền .... Vậy làm... (Xem thêm)

Chita

Khi bạn download hoặc upload một file nào đó thì luôn luôn tồn tại một phần mềm để làm việc đó như WS-FTP, FlashGet or CuteFTP .v.v... Và trong đó luôn luôn có một vị trí nào đó ghi lại con số mang ý nghĩa là tốc độ đường truyền hiện tại. Công việc của bạn đơn giản là đọc (nhận) nó ,,, nếu...
(Xem thêm)