Đình Hậu

Bạn có thể dùng ccleaner để dọn dẹp nhé https://www.youtube.com/watch?v=NsLxZoDuQqg