Sản phẩm nổi bật

canhbuomdotham

TSXGD: sản xuất thêm 1 chu kỳ nữa mà quy mô TLSX không đổi TSXMR: sản xuất thêm 1 chu kỳ nữa mà quy mô TLSX tăng lên. Ý nghĩa của TSXMR rộng là sự gia tăng của TLSX tức là gia tăng khả năng sản xuất ra của cải vật chất. Đó là động lực của sự phát triển: tăng chất lượng và số lượng sản...
(Xem thêm)