Sản phẩm nổi bật
Hiện tại tôi thấy có rất nhiều hàng bán phá giá trên thì trường, xong không thấy nhà nước có một chính sách gì để đảm bảo bình ổn giá. Ở nước ngoài thì rất quan tâm.?Vì sao lại như vậy nê học nước ngoài không?