Song va Chet

Già yếu rồi thì chỉ sợ bóng đêm thôi chứ còn gì. Nhất là ông nào có bà còn trẻ thì càng sợ hơn.