Làm gì khi con không nghe lời người lớn trong độ tuổi 2-4 tuôi? Ví dụ khi Ban bảo con: Con làm như thế không được như thế là đau tay, hỏng đồ hay không ngoan. Nhưng nghịch lý xảy ra con càng làm nhiều hơn???

hung hoa

đánh thật đau vào tay con nghịch thì lần sau con sẽ không xảy ra như thế nữa, mà còn thì sẽ hạn chế bạn ạ