Sản phẩm nổi bật
Tôi chỉ biết sau khi thành chính quả thì Tôn Ngộ Không được phong chức Đấu chiến thắng Phật. Còn 4 người còn lại (kể cả con ngựa Đường Tăng cưỡi) thì không biết được phong chức gì ? . Vậy có bạn nào biết xin chỉ giùm tôi với ? ... (Xem thêm)

Lục Linh

Đường Tăng: Chiên Đàn Công Đức Phật Ngộ Không: Đấu Chiến Thắng Phật Bát Giới: Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát Sa Tăng: Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát Bạch Long Mã: Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát