Sản phẩm nổi bật
Em lên trang chủ ricoh để down driver taiwan ve cài .xong em vào máy photocopy chỉ đường dẫn đến folder cần lưu file scan ==> ok ==> scan thì bị báo lỗi " sending the data has failed. the data will be resent later... (Xem thêm)

rudfjghdgj

Tôi xin chỉ cụ thể như sau: bấm và làm theo thứ tự: User Tools/Counter System Settings Key Operator Tools Next Address Book Management New Program Change Đặt tên user, có thể dùng ngay tên folder cho dễ nhớ Folder SMB Browse Network Chọn máy tính của bạn, điền username và pass...
(Xem thêm)
tai sao khi toi khoi dong may tinh hien len dong bao loi This file does not have aprogram associated with it for performing this action. Create an association in the folder options control panel

Hoàng tử bé

Lỗi này là do mục File Type trong Folder Options chưa thiết đặt cho ctrình sẽ chạy file reg. Trên cửa sổ Windows Explorer, bạn vào Tools > Folder Options > chọn thẻ File Types, rồi tìm chọn phần mở rộng có tên là REG, nếu ko có thì nhấn vào New để tạo. Quan trọng là bạn phải nhấn vào...
(Xem thêm)