Sản phẩm nổi bật

Le Anh

8693[quote]Từ bài viết của [b]trangvi[/b] Hàng hoá : là sản phẩm của lao động có khả năng thoả mãn nhu cầu nào đó của con người trong tiêu dùng để trao đổi.Có 2 thuộc tính : Giá trị sử dụng & Giá trị trao đổi. . Giá trị sử dụng : là công dụng của sản phẩm có khả năng thỏa mãn nhu cầu...
(Xem thêm)

canhbuomdotham

TSXGD: sản xuất thêm 1 chu kỳ nữa mà quy mô TLSX không đổi TSXMR: sản xuất thêm 1 chu kỳ nữa mà quy mô TLSX tăng lên. Ý nghĩa của TSXMR rộng là sự gia tăng của TLSX tức là gia tăng khả năng sản xuất ra của cải vật chất. Đó là động lực của sự phát triển: tăng chất lượng và số lượng sản...
(Xem thêm)