Giúp giải bài tập kinh tế vi mô

hàm số cung và cầu thị trường về sản phẩm X là: (D): Qd=40-2P (S): P=Qs-10 a) Xác định mức giá cân bằng và lượng lúa cân bằng. b) Nếu chình phủ đánh thuế là 3đvt/đvsp, thì giá cả và sản lượng thay đổi như thế nào? Tính phần thuế mỗi bên phải chịu trên mỗi sản phẩm. Vẽ đồ thị c) Tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng câu a bà b.
Chưa có câu trả lời nào