Triết học phương đông. Help me. Gấp gấp.

Trình bày các quan điểm về con người trong triết học phương đông cổ, trung đại?
Chưa có câu trả lời nào