Điểm giống và khác của các vấn đề: giá trị, giá thành, giá trị cá biệt, giá trị xã hội, giá cả thị trường

Chỉ rõ điểm giống nhau và khác nhau của những vấn đề sau: Giá trị, giá thành, giá trị cá biệt, giá trị xã hội, giá cả thị trường. Môn Kinh tế chính trị Mac-Lenin
Chưa có câu trả lời nào