Bài tập kinh tế vi mô

cho hàm lượng cung cầu 
P=Q+5, P=-1/2Q+20
a/tính giá và lượng cầu
b/nếu chính phủ đánh thuế t=5đ/sp xác định thuế mà người tiêu dùng chịu thuế mà nhà sản xuất chịu tổng lượng thuế mà chính phủ thu được 
c/tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại điểm CB lúc chưa thuế với hệ số góc co giãn như vậy thì doanh nghiệp sẽ xử dụng chiến giá như thế nao để danh thu tăng
d/tính thay đổi quặng dư người tiêu dùng và sản xuất tổn thất vô ích của xã hội
Chưa có câu trả lời nào