Tôi sử dụng PrintServer khi in ấn tôi muốn có thông báo lỗi khi in bằng tiếng Beep

Trả lời 12 năm trước
1. Bấm Start --> chọn Run --> gõ Regedit --> bấm OK 2. Cửa sổ Registry Editor mở ra bạn phải tìm theo đường dẫn : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print 3. Tạo DWORD Value có tên là BeepEnabled --> đưa giá trị bằng 1 4. Bạn khởi động lại máy tính