Reset máy in màu của HP như thế nào?

Trả lời 13 năm trước
[b]A. Máy in màu HP4500/4550 ( TRANSFER KIT RESET )[/b] 1. Bấm nút MENU cho tới khi hiển thị RESET MENU 2. Bấm nút ITEM cho tới khi hiển thị TRANSFER KIT SELECT DONE 3. Bấm nút SELECT [b]B. Máy in màu HP4500/4550 ( FUSER KIT RESET )[/b] 1. Bấm nút MENU cho tới khi hiển thị RESET MENU 2. Bấm nút ITEM cho tới khi hiển thị FUSER KIT SELECT DONE 3. Bấm nút SELECT 4. Bấm nút GO để về trạng thái READY [b]C. Máy in màu Hp4600 (IMAGE TRANSFER KIT (ETB) RESET)[/b] 1. Sau khi bảo trì , bảo dưỡng trên màn hiển thị xuất hiện NEW TRANSFER KIT = 2. Bấm mũi tên xuống để chọn Yes , sau đó bấm nút CHECK để reset [b]D. Máy in màu Hp4600 (FUSER KIT RESET)[/b] 1. Sau khi bảo trì , bảo dưỡng trên màn hiển thị xuất hiện NEW FUSER KIT = 2. Bấm mũi tên xuống để chọn Yes , sau đó bấm nút CHECK để reset [b]E. Máy in màu Hp8500/8550 (TRANSFER KIT RESET)[/b] 1. Bấm nút Menu cho tới khi hiển thị RESET MENU 2. Bấm nút ITEM cho tới khi hiển thị RESET TRANSFER LIFE COUNT 3. Bấm nút SELECT để reset 4. Bấm nút GO để quay trở về trạng thái READY [b]E. Máy in màu Hp8500/8550 (FUSER KIT RESET)[/b] 1. Bấm nút Menu cho tới khi hiển thị RESET MENU 2. Bấm nút ITEM cho tới khi hiển thị FUSER TRANSFER LIFE COUNT 3. Bấm nút SELECT để reset 4. Bấm nút GO để quay trở về trạng thái READY