Cài đặt máy in trên mạng . Xin giúp?

Mình có hai Pc và một máy in HP LASERJET 8000 N (máy in có cổng mạng cắm trực tiếp để kết nối mạng) giờ mình muốn cắm cả hai pc và máy in vào switch để hai pc có thể in được thì làm thế nào?(Chú ý : 2 máy in độc lập không cần phải bật máy này lên thì máy kia mới in được)
thuy linh
thuy linh
Trả lời 11 năm trước
Cách cấu hình này áp dụng cho máy in HP LaserJet 5, 5N, 5M, 5Si, 5Si MX, 4, 4M, 4 Plus, 4M Plus, 4V, 4MV, 4Si, 4Si MX, IIISi, 4000, 4050, 4100, 4500, 4550, 5000, 5100, 8500, 8550, 8000, 8150, HP 2500c Professional series, HP Business Inkjet 2200, 2250, 2600. Trên bảng điều khiển của máy in, bạn thực hiện các bước sau: - Bấm Menu cho đến khi một trong những thông số sau xuất hiện (tùy theo mỗi dòng máy) AUX IP, MIO, MIO 1, MIO 2, EIO 1, EIO 2. Đối với máy HP Laser IIISi: bấm nút Menu cho đến khi xuất hiện PCL Config hoặc PS Config. - Bấm nút Item, chọn CFG NETWORK rồi bấm nút Value (hoặc nút +/-) để thay đổi giá trị CFG NETWORK =YES*. - Bấm nút Select hoặc Resume (để lưu lại giá trị đã thay đổi). - Bấm nút Item để chọn CFG TCP/IP sau đó bấm nút Value (hoặc nút +/-) thay đổi giá trị CFG TCP/IP=YES*. - Bấm nút Select hoặc Resume. - Bấm nút Item để chọn BOOTP rồi bấm nút Value (hoặc nút +/-) đó thay đổi giá trị BOOTP=NO*. - Bấm nút Select hoặc Resume. - Bấm nút Item để chọn các thông số IP (địa chỉ IP của JetDirect), SM (subnet mask), LG (địa chỉ IP của syslog server - dùng để ghi lại log file), GW (địa chỉ IP của gateway) từ Byte 1 đến Byte 4, bấm nút Value (hoặc nút +, -) để thay đổi giá trị và bấm nút Select hoặc Resume để lưu lại thông số. Giá trị mặc đinh sẽ có dấu * trên màn hình. Đối với thông số LG hoặc GW, nếu bạn không muốn cấu hình thì các byte phải để ở giá trị là 0*. Ví dụ: nếu bạn muốn cấu hình máy in có địa chỉ: IP: 192.168.1.100 Subnet mask: 255.255.255.0 Syslog server: 192.168.1.1 Default gateway: 192.168.1.254 Trên máy in bạn sẽ cấu hình các giá trị tương ứng như sau: IP Byte 1: 192*, IP Byte 2: 168*, IP Byte 3: 1*, IP Byte 4: 100* SM Byte1: 255*, SM Byte2: 255*, SM Byte3: 255*, SM Byte4: 0* LG Byte1: 192*, LG Byte2: 168*, LG Byte3: 1*, LG Byte4: 1* GW Byte1: 192*, GW Byte2: 168*, GW Byte3: 1*, GW Byte4: 254* - Bấm nút Go hoặc Online để lưu lại cấu hình vào JetDirect. - In tờ Self Test để kiểm tra địa chỉ IP đã cấu hình. Chú ý: đừng quan tâm đến CFG NETWORK=XXX, CFG TCP/IP=XXX (XXX=YES/NO). Sau khi đã cấu hình là YES, thông số này sẽ xuất hiện là NO.