Modem báo lỗi, xin giúp đỡ?

Modemlog 03-10-2006 21:38:14.843 - File: E:\WINDOWS\system32\tapisrv.dll, Version 5.1.2600 03-10-2006 21:38:14.843 - File: E:\WINDOWS\system32\unimdm.tsp, Version 5.1.2600 03-10-2006 21:38:14.843 - File: E:\WINDOWS\system32\unimdmat.dll, Version 5.1.2600 03-10-2006 21:38:14.843 - File: E:\WINDOWS\system32\uniplat.dll, Version 5.1.2600 03-10-2006 21:38:14.843 - File: E:\WINDOWS\system32\drivers\modem.sys, Version 5.1.2600 03-10-2006 21:38:14.843 - File: E:\WINDOWS\system32\modemui.dll, Version 5.1.2600 03-10-2006 21:38:14.843 - File: E:\WINDOWS\system32\mdminst.dll, Version 5.1.2600 03-10-2006 21:38:14.843 - Modem type: Smart Link 56K Voice Modem 03-10-2006 21:38:14.843 - Modem inf path: oem2.inf 03-10-2006 21:38:14.843 - Modem inf section: Modem1 03-10-2006 21:38:14.843 - Matching hardware ID: pci\ven_10b9&dev_5459 03-10-2006 21:38:14.890 - Opening the modem device failed with error 00000005 vào internet thong báo lỗi 633 nhung kiểm tra không có chương trình nào dùng dến modem cả mong các ban giúp đỡ.
thuy linh
thuy linh
Trả lời 11 năm trước
Nó báo lỗi 633 "The modem is already in use or is not configured for dialing out". Lỗi đó có nghĩa: Modem của bạn đang được sử dụng hoặc bạn gọi số kết nối bị sai. Cách khắc phục: bạn vào propeties của Modem xem lại xác định cổng Modem có đúng không (bình thường là COM1) hoặc coi lại số kết nối có đúng không (1268, 1269, 1260...).