AI GIẢI GIÚP EM KINH TẾ VI MÔ VỚI Ạ

lượng thay đổi của TC luôn bằng lượng thay đổi của TVC hoặc lượng thay đổi của TC lớn hơn lượng thay đổi của TVC thì nhận định này đúng hay sai??
Chưa có câu trả lời nào