Đố đi dố lại mà vẫn không ai trả lời đc là sao....hiz

Câu đố cực khó.....ai trả lời đc nào 1 số có 9 chữ số tạo bởi 1,2,3,4,5,6,7,8,9....và mỗi chữ số không xuất hiện 2 lần. 2 chữ số đầu tiên chia hết cho 2 3 chữ số đầu tiên chia hết cho 3 4 chữ số đầu tiên chia hết cho 4 5 chữ số đầu tiên chia hết cho 5 .... 8 chữ số đầu tiên chia hết cho 8 ...bạn nào tìm được không...^^ Nếu bạn không trả lời thì đừng post j` nha.hì.Không người khác lại nghĩ có người trả lời rùi đêy...:)
Nguyễn Hữu Long
Nguyễn Hữu Long
Trả lời 10 năm trước

Không có đáp án đúng.

Số thứ 5 chắc chắn là số 5 để chia hết cho 5.

Số thứ 2-4-6-8 chắc chắn là các số chẵn để có thể xảy ra trường hợp chia hết cho các số chẵn(2-4-6-8)(*1)

=> các số thứ 1-3-5-7-9 là các số lẻ(*2).

=> Tổng 6 số đầu tiên là số lẻ.

Để thỏa mãn 3 số đầu tiên chia hết cho 3 và 6 số đầu tiên chia hết cho 6 thì:

Tổng 3 số 4-5-6 là số lẻ chia hết cho 3, số 5 sẽ nằm giữa.

=> Tổng 3 số là 15 thì thỏa mãn ĐK = > 2 cặp 2-8 và 6-4 (*3).

Với điều kiện, 4 số đầu chia hết cho 4 và 2 số đầu chia hết cho 2 => (số thứ 3)*10 + (số thứ 4) chia hết cho 4(do 100/4)

với điều kiện số thứ 3 là số lẻ dễ dàng => số thứ 4 là 2 hoặc 6(*4). Kết hợp (*3) => số thứ 6 là 8 hoặc 4 (*5)

Do 1000 chia hết cho 8 kết hợp với đề bài => (số thứ 6)*100 + (số thứ 7)*10 + (số thứ 8) chia hết cho 8 (*6).

Kết hợp (*5) với (*6) => (số thứ 7)*10 + (số thứ 8) chia hết cho 8 => một số trường hợp:

16-32-56-72-96 (*7).

Với (*4) và (*7) => Không có số nào thỏa mãn.