Đố vui đây !!!!!!!!!!!!!!

Xem hình sau : [gallery]/10/aiq1265790964.gif[/gallery] Hình trên là hình các que diêm được xắp xếp thành 1 phương trình toán học đúng không? nhưng cái phương trình này có vẻ sai ( vì 6 la mã không thễ nào bẳng 2 la mã) dược dúng không?Thế nên bây giờ mình mới nhờ các bạn di chuyễn 1 que diêm ỡ số 6 La mã rồi dặt qua phía bên 2 la mã , hoạc di chuyễn 1 que diêm ỡ ben số 2 la mã qua phía bên số 6 la mã . đễ tao ra một phương trình toán học. Them nữa là các bạn khong dược di chuyễn 2 que diêm ở vị trí dấu bằng.
Chưa có câu trả lời nào