Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợ
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Làm thế nào để xác định version của Windows Server 2003 R2 cài trong máy tính ?

luxemate80028/02/2008 - 11:06

Lượt xem 919

Xin chào!
Hãy đăng nhập để tham gia cộng đồng Hỏi đáp hiệu quả hơn!
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Phutho

28/02/2008 - 11:11
1. Bạn mở NotePad tạo file ví dụ có tên là : W2003R2.BAT có nội dung dưới đây :
2.

@echo off
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
set Edition=N
if {%1}=={} goto err1
if {%2}=={} goto get
set comp=%2
set comp=%comp:"=%
set comp=\\\\%comp:\\=%\\
if not exist %comp%c$ goto :err2
:get
set key=%comp%HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\ServerAppliance
call :getedn>nul 2>&1
endlocal&set %1=%Edition%
endlocal
goto :EOF
:err1
@echo Syntax: W2K3R2Edition Edition [Comp]
endlocal
goto :EOF
:err2
@echo Syntax: W2K3R2Edition...
1. Bạn mở NotePad tạo file ví dụ có tên là : W2003R2.BAT có nội dung dưới đây :
2.

@echo off
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
set Edition=N
if {%1}=={} goto err1
if {%2}=={} goto get
set comp=%2
set comp=%comp:"=%
set comp=\\\\%comp:\\=%\\
if not exist %comp%c$ goto :err2
:get
set key=%comp%HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\ServerAppliance
call :getedn>nul 2>&1
endlocal&set %1=%Edition%
endlocal
goto :EOF
:err1
@echo Syntax: W2K3R2Edition Edition [Comp]
endlocal
goto :EOF
:err2
@echo Syntax: W2K3R2Edition Edition [Comp] - %2 NOT found.
endlocal
goto :EOF
:getedn
for /f "tokens=1,3" %%a in ('reg query %key% /V Edition^|find /i "Edition"') do (
set Edition=%%b
)
set Edition=%Edition:0x=%

3.Lưu file trên và chạy trực tiếp nó

4.N - R2 không cài đặt

5.0 - Windows Storage Server 2003 R2, Express Edition

6.1 - Windows Storage Server 2003 R2, Workgroup Edition

7.2 - Windows Server 2003 R2, Standard Edition hoặc Windows Storage Server 2003 R2, Standard Edition

8.3 - Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition hoặc Windows Storage Server 2003 R2, Enterprise Edition .
4 - Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition
Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn