Làm sao để tăng tốc độ cho Windows khi mở các file AVI ?

di13
di13
Trả lời 13 năm trước
Thủ thuật này giúp bạn tăng tốc cho Windows bằng cách bỏ qua công việc trích xuất thông tin của những .AVI này. Tìm đến khóa sau: HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}. Chọn khóa này và nhấn F2 để đặt dấu "-" trước nó để thành "-{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}" rồi đ1ong Registry Editor lại.