Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợThêm
  Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Mấy anh giúp em cái em đang cần gấp lắm đến tối thứ 2 là em cần rồi

Nguyen Xuan Dat31/05/2009 - 23:08

Lượt xem 583
em sử dụng ứng dụng JAVA Mobipocketreader nó gồm 1 file Mobipocketreader.jar và 1 file Mobipocketreader.jad cái ứng dụng này bắt buộc phải copy 2 file đó vô may nếu bỏ file Mobipocketreader.jad đi thì không thể để được chế độ luôn cho phep đọc dữ liệu được mà hiện giờ không bít làm sao từ hum qua em truy cập ứng dụng nó cứ báo không có chứng chỉ trên máy hoặc thẻ sim có ai bít vì sao không chỉ em với ( em bo file Mobipocketreader.jad đi thì vào được nhưng mỗi lần vào cứ phải cho phép ứng dụng được quyền đọc dữ liệu bấm mỏi cả tay ) em nghi cái file Mobipocketreader.jad no có vấn đề quá mong mấy pro giúp em Ứng dụng đó nè http://www.mobipocket.com/dev/beta/download/mobireaderjavaphonesB078.zip
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Chita

01/06/2009 - 10:26
Chắc là phần mềm bị lỗi rồi h ngồi mò lỗi chỗ nào thì lâu lắm tốt nhất bạn nên cài lại

Hướng dẫn cài đặt (nếu bạn không có một kết nối dữ liệu):


Download the zip file

Connect your Phone to your PC with USB cable.
Số điện thoại của bạn kết nối với máy PC với cáp USB.
Copy the .jad and .jar files on your phone (in the "other" folder for example).
Sao chép. Jad và. Jar file trên điện thoại của bạn (trong "khác" thư mục ví dụ).
Browse your phone and select the .jad file.
Duyệt qua điện thoại của bạn và chọn. Jad file.
The install begins
Các...
Chắc là phần mềm bị lỗi rồi h ngồi mò lỗi chỗ nào thì lâu lắm tốt nhất bạn nên cài lại

Hướng dẫn cài đặt (nếu bạn không có một kết nối dữ liệu):


Download the zip file

Connect your Phone to your PC with USB cable.
Số điện thoại của bạn kết nối với máy PC với cáp USB.
Copy the .jad and .jar files on your phone (in the "other" folder for example).
Sao chép. Jad và. Jar file trên điện thoại của bạn (trong "khác" thư mục ví dụ).
Browse your phone and select the .jad file.
Duyệt qua điện thoại của bạn và chọn. Jad file.
The install begins
Các cài đặt bắt đầu
After the install, you can modify the application settings in order to minimize the number of popups inside the application

Sau khi cài đặt, bạn có thể thay đổi các cài đặt ứng dụng nhằm giảm thiểu số lượng các quảng cáo bên trong các ứng dụngDownload sample eBooks :
Download ebook mẫu:


You can see the freebooks web site here
Bạn có thể xem thông freebooks trang web

You can download eNews with the Mobi pocket reader destop

Bạn có thể tải về Enews với Mobi pocket reader de banGet your first eBook via the Mobipocket Deskop Reader (Sony Ericsson only) :
ESach đầu tiên của bạn nhận được thông qua Mobipocket Deskop Reader (Sony Ericsson chỉ):


Open the new version of Mobipocket Desktop Reader
Mở cửa phiên bản mới của Mobipocket tính để bàn bạn đọc
Connect your phone to your PC with USB cable on storage mode.
Kết nối điện thoại đến máy PC với cáp USB về chế độ lưu trữ.
Select an eBook and "send to device" : your phone's SDCard
Chọn một eSach và "gửi đến điện thoại": của điện thoại SDCard
The book is transferred on your phone!
Cuốn sách được chuyển giao trên điện thoại của bạn!Add your first eBook manually :
Thêm vào đầu tiên của bạn eSach thủ công:


Launch your reader on the java phone.
Khởi chạy của bạn đọc trên điện thoại java.
Select the "about" menu.
Chọn "về" trình đơn.
You can see your PID.

Bạn có thể xem PID của bạn.
Add this PID to your account on the website on which you bought your eBooks.
Thêm vào PID này vào tài khoản của bạn trên trang web trên mà bạn mua ebook của bạn.
Download your eBook.
ESach download của bạn.
Connect your phone to your PC with the USB cable using the storage mode.
Kết nối điện thoại đến máy PC với cáp USB bằng cách sử dụng chế độ lưu trữ.
Create a new folder "eBooks" on your SD Card
Tạo một thư mục mới "ebook" của bạn trên thẻ SD
Copy your eBook in this folder.
ESach sao chép của bạn trong thư mục này.
Open your Mobipocket reader on your device, this book will appear in the library.
Mở Mobipocket của bạn đọc trên điện thoại của bạn, cuốn sách này sẽ xuất hiện trong thư viện.
Enjoy it!
Enjoy it!
You can read all freebooks, enews or sample ebooks without adding your PID to your account.
Bạn có thể đọc tất cả các freebooks, Enews hoặc mẫu ebooks PID của bạn mà không cần thêm vào tài khoản của bạn.
In order to find them, browse the Mobi pocket reader website
Để tìm thấy chúng, trình duyệt của Mobi pocket reader website
If you don't see your book in your library, please contact us on our forum and post your phone model.
Nếu bạn không nhìn thấy sách của bạn trong thư viện của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi của chúng tôi trên dien dan đăng bài kiểu điện thoại của bạn.

You can also add your Phone PID to your account and redownload your favourite book for your phone.
Bạn cũng có thể thêm PID Số điện thoại của bạn vào tài khoản của bạn và redownload yêu thích của bạn đặt cho điện thoại của bạn.


System Requirements :
Yêu cầu hệ thống:


The Mobipocket Reader 6.0 Alpha requires a phone with J2ME and the JSR 75.
The Mobipocket Reader 6,0 Alpha đòi hỏi một điện thoại với J2ME và JSR 75.


Disclaimer :
Tuyên bố từ chối:


This Alpha version of Mobipocket eBook Reader is not supported and stable yet. Do not use it in a production environment : it may crash your device , so please make sure that you have a backup of your data before installing the Reader.
Điều này Alpha phiên bản Mobipocket eBook bạn đọc không được hỗ trợ và chưa ổn định. Không được sử dụng nó trong một môi trường sản xuất: nó có thể đụng xe điện thoại của bạn, do đó xin vui lòng chắc chắn rằng bạn có một số sao lưu dữ liệu của bạn trước khi cài đặt các bạn đọc.
Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn