Xin hướng dẫn viết chương trình chat cho phép gởi hình mặt cười từ server sang client bằng DHTML control ?

Nguyen Ngoc Anh
Nguyen Ngoc Anh
Trả lời 12 năm trước
Lưu ý rằng thông tin được gửi/nhận giữa 2 phần mềm client/server luôn là thông tin số (chuỗi byte). Để client/server hiểu thông tin của nhau, chúng cần tuân thủ 1 giao thức làm việc (protocol). Giao thức làm việc là các qui định cụ thể về trình tự các thông báo được gửi/nhận giữa 2 phần mềm client/server cùng định dạng cụ thể của từng thông báo. Tóm lại, nếu muốn gửi hình mặt cười theo định dạng nào đó (gif, bmp, DHTML control...), bạn hãy nâng cấp giao thức của chương trình chat để có thêm 1 thông báo chứa chuỗi byte hình mặt cười theo định dạng qui định rồi hiệu chỉnh phần mềm client/server để chúng có thể gởi/nhận dữ liệu mới này cho nhau.