Hướng dẫn viết chương trình làm toán với những phép tính nhân chia cộng trừ..., có những phần tính điểm và thời gian khi kết thúc?

tran luu ly
tran luu ly
Trả lời 12 năm trước
Yêu cầu của bạn chưa cụ thể nên chúng tôi chỉ trả lời tổng quát. Có 3 vấn đề chính của chương trình mà bạn muốn viết: 1. giao diện với người dùng để họ thấy được công thức cần thực hiện và cho phép họ nhập kết quả mà họ tính được. Bạn có thể dùng 2 TextBox, một cho việc hiển thị công thức, một cho việc nhập kết quả. Bạn cần 1 button “Giải xong” để người dùng khai báo thời điểm làm xong bài toán (khi họ đã nhập xong kết quả). 2. Tính thời gian làm từng bài. Bạn có thể gọi hàm API như GetSystemTime() tại thời điểm hiển thị công thức cho người dùng tính và tại thời điểm người dùng nhấn button “Giải xong”. Hiệu 2 thời điểm này chính là thời gian mà người dùng giải công thức hiện hành. Nếu muốn khống chế thời gian làm bài, bạn có thể gọi hàm API như SetTimer() để nhờ hệ thống đếm thời gian do bạn qui định, khi đếm xong, hệ thống sẽ tự kích hoạt hàm xử lý timeout do bạn qui định, hàm này sẽ báo cho người dùng biết đã hết giờ làm bài toán hiện hành. 3. Sau mỗi lần người dùng làm 1 công thức, chương trình sẽ kiểm tra xem người dùng làm đúng hay sai (không kịp giờ đồng nghĩa với sai), tích lũy kết quả rồi dựa vào qui định tính điểm của người thiết kế chương trình mà tính ra điểm của người dùng.