Xin hướng dẫn viết chương trình nhận dạng tiếng nói và chuyển thành văn bản?

tran anh tuan
tran anh tuan
Trả lời 12 năm trước
Lĩnh vực nhận dạng tiếng nói, nhất là tiếng Việt, còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm còn ít, chưa đủ để đưa ra được thuật giải cụ thể hầu nhận dạng chính xác giọng nói của nhiều người khác nhau. Tóm lại, đây là công việc phức tạp chỉ dành cho những người nghiên cứu chuyên nghiệp thực hiện.