Trong các chương trình như VB, Pascal... làm sao để khi chạy chương trình có thể nhập vào một biểu thức để gán cho một hàm, ví dụ như: x*x+3*cos(x)?

le anh tu
le anh tu
Trả lời 12 năm trước
Biểu thức trong source code của chương trình sẽ được chương trình dịch dịch ra dạng tương đương ở cấp ngôn ngữ máy để máy có thể thực thi trực tiếp khi lệnh tương ứng được chạy, còn biểu thức mà bạn nói chỉ là thông tin bạn nhập vào để ứng dụng xử lý. Để ứng dụng xử lý biểu thức được nhập vào dưới dạng chuỗi văn bản, ứng dụng cần có module duyệt tìm các thành phần của biểu thức trong chuỗi nhập, xây dựng được cây cú pháp của biểu thức để từ đó lưu giữ hầu tính toán khi cần thiết (có thể xử lý nhiều lần). Kiến thức về duyệt tìm các thành phần biểu thức, xây dựng cây cú pháp của biểu thức... được trình bày trong sách "Chương trình dịch".