Tôi có 1 chương trình tự viết dựa trên các chương trình mẫu của Access và muốn bổ sung chức năng (nút) “Ghi” khi nhập dữ liệu xong?

Tôi có 1 chương trình tự viết dựa trên các chương trình mẫu của Access và muốn bổ sung chức năng (nút) “Ghi” khi nhập dữ liệu xong, lúc đó dữ liệu mới được lưu vào table. Xin hướng dẫn.
tran thai phuong
tran thai phuong
Trả lời 12 năm trước
Nếu bạn dùng đối tượng giao diện đặc biệt như DataGrid thì nó mới có khả năng hiển thị nội dung database và cho phép cập nhật trực tiếp nội dung database. Còn nếu bạn dùng những đối tượng giao diện bình thường như TextBox, ListBox,...và không dùng kỹ thuật "data binding" thì dữ liệu bạn nhập vào các đối tượng giao diện chưa được lưu tự động lên table của database. Trong trường hợp này bạn phải viết đoạn code tường minh để kiểm tra dữ liệu nhập rồi ghi dữ liệu lên table nếu thấy cần thiết. Bạn có thể dùng ADO hay ADO .Net để truy xuất database dễ dàng và an toàn nhất. Bạn có thể xem phần trả lời trong các số báo trước để biết cụ thể về đoạn code viết bằng VB, VC++, VC# dùng ADO hoặc ADO .Net để truy xuất database.