Đại học FPT sẽ đảm bảo vấn để việc làm cho sinh viên sau khi ra trường bằng cách nào?

Theo quy chế tuyển sinh tháng 4/2009, Đại học FPT vẫn tiếp tục đảm bảo quyền lợi về việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, nhưng tôi muốn được biết Đại học FPT sẽ đảm bảo vấn để việc làm cho sinh viên sau khi ra trường bằng cách nào, dưới hình thức nào nếu như không thể hiện qua cam kết trên giấy tờ hay một hình thức văn bản nào khác?
tun cua di
tun cua di
Trả lời 10 năm trước
Tập đoàn FPT và Trường Đại học FPT cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên bằng uy tín của mình trước xã hội. Đó chính là cam kết cao nhất của một tổ chức.