Giúp em luật kế toán với ạ

Doanh nghi ệ p Hoàng An ho ạ t đ ộ ng trong lĩnh v ự c thương m ạ i và d ị ch v ụ . Công ty Hoàng An có thuê ch ị Hoa làm k ế toán . Trong quá trình h ạ ch toán,ch ị đã b ỏ sót m ộ t s ố nghi ệ p v ụ . Khi phát hi ệ n ra l ỗ i này, ch ị Hoa đã ph ả n ánh và s ử a ch ữ a m ộ t s ố nghi ệ p v ụ quan tr ọ ng còn các nghi ệ p v ụ nh ỏ khác ch ị Hoa đã b ỏ qua và không ph ả n ánh vào ch ứ ng t ừ k ế toán, s ổ k ế toán . Yêu c ầ u: 1. Vi ệ c làm trên c ủ a ch ị Hoa có vi ph ạ m pháp lu ậ t v ề k ế toán không? T ạ i sao? 2 . Nêu hướ ng gi ả i quy ết
Chưa có câu trả lời nào