Làm ở công ty chứng khoán thì có được giao dịch mua bán chứng khoán ở tài khoản của mình không?

nguyen tuan anh
nguyen tuan anh
Trả lời 12 năm trước
Theo Nghị định 144/2003/NĐ-CP và Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BTC, nhân viên công ty chứng khoán được mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi mình làm việc và phải thông báo số tài khoản giao dịch đó cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Đối với trường hợp của bạn đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán trước khi làm việc cho một công ty chứng khoán, thì bạn được tiếp tục giao dịch trên tài khoản đó nếu tài khoản đó được mở tại công ty chứng khoán nơi bạn làm việc. Trường hợp tài khoản được mở ở công ty chứng khoán khác với công ty chứng khoán nơi bạn làm việc thì bạn phải làm thủ tục đóng tài khoản đó và mở một tài khoản mới ở công ty chứng khoán nơi bạn làm việc (nếu bạn muốn tiếp tục giao dịch chứng khoán).