Giup giai e cau nay vs a

Hàm sản xuất của một doanh nghiệp đối với sản phẩm X như sau : Q = (K - 2)L. Trong đó: K là yếu tố sản xuất vốn và L yếu tố sản xuất lao động. Tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp là 500 đvt; giá của yếu tố sản xuất vốn 10 đvt/đv; giá của lao động 20 đvt/đv. a. Xác định phương án sản xuất tối ưu, tổng sản phẩm tối đa đạt được. Tính chi phí trung bình thấp nhất cho một sản phẩm. b. Giả sử doanh nghiệp cần sản xuất 392 sản phẩm, giá của các yếu tố sản xuất không đổi. Xác định phương án sản xuất tối ưu với chi phí sản xuất tối thiểu của doanh nghiệp? Chi phí trung bình tương ứng?
Chưa có câu trả lời nào