Xe vison hết bình

Mình đi xe quên dặn khóa hết bình giờ mình không dặn đc khóa .
Chưa có câu trả lời nào