3 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " kinh doanh "

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh riêng, ngành nghề khác nhau, qui mô khác nhau, người làm kế toán phải nắm rõ tình hình của...
198 
Tình trạng mất ổn định của doanh nghiệp có nguyên nhân sâu xa từ việc doanh nghiệp thiếu kỹ năng về tài chính, chẳng hạn như phân tích đúng tình trạng tài chính của doanh nghiệp hay quản trị dòng...
154 
B M I VI Ệ N QU Ả N TR Ị DOANHNGHI Ệ P Trung Tâm Tư V ấ n Đào t ạo Qu ản lý & Nghiên c ứu Th ị trư ờng Kính g ửi: QUÝ CÔNG TY, DOANH NGHI ỆP, T Ậ P ĐOÀN KINH T Ế Trước hết, Viện xin chân thành cảm...
279 
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan