Xử lý chỉ 1 trang word nằm ngang?

Mình có một văn bản soạn thảo bình thường (tức trên trang A4 đứng), nhưng có một trang văn bản yêu cầu phải nằm ở trang ngang. Mình chưa gặp tình huống này bao giờ, bạn nào biết chỉ mình với nha.

 |  Xem: 98.116  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 31/03/2010 - 08:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Bạn chia văn bản thành các Section và định dạng section muốn cho văn bản theo chiều ngang có Orientation trong Page Setup là Landscape

Ngày gửi: 31/03/2010 - 08:22


Bạn muốn nằm ngang trang nào thì;
1. Để trỏ vào trang đó
2. Chọn File Page Setup
3. Mục Orientation -> Chọn Landscape
4. Mục Preview: Apply to -> Chọn This point forward (or this section)

Ngày gửi: 31/03/2010 - 08:25

VD: Có 3 trang trong 1 file word. Bạn muốn trang 1 đứng, trang 2 ngang, trang 3 đứng.
Bước 1: Bạn đặt con trỏ vào cuối trang 1.
Bước 2: Vào insert break -> Xuất hiện hộp thoại Break. Bấm chọn next page
Bước 3: Vào file page setup chọn định dạng lại trang 2 ngang là OK
Còn trang Thứ 3 muốn đứng lên thì tương tự làm trang ngang.--=0

Ngày gửi: 31/03/2010 - 08:26

Bạn muốn chỉ một trang nằm ngang xen kẻ trong tài liệu các trang dọc, bạn để con trõ chuột ở cuối trang trước, rồi vào menu Insert – Break, chọn Next Page – OK . Tự động con trỏ nhảy xuống dòng đầu tiên của trang kết tiếp (trang nằm ngang), vào File – Page Setup, trong tap Paper Size, phần Orientation, chọn Landscape. Lưu ý phải chọn This Section - OK. Tiếp tục, bạn gõ phím Enter cho trõ chuột xuống cuối trang. vào menu Insert – Break, chọn Next Page – OK . Tự động con trỏ nhảy xuống dòng đầu tiên của trang kết tiếp (trang dọc trở lại), vào File – Page Setup, trong tap Paper Size, phần Orientation, chọn Portrait, cũng phải chọn This Section - OK.

Giả sử tài liệu có nhiều trang đang là trang dọc, nhưng muốn từ trang 10 đến trang 14 là trang ngang rồi trở lại trang dọc. Bạn hãy thực hiện như sau:

Trang ngang Từ trang 10 đ ến trang 14

Di chuyển con trỏ chuốt đến cuối trang 9. Vào menu Insert – Break, chọn Next Page – OK . Tự động con trỏ nhảy xuống dòng đầu tiên của trang 10.
Tại trang 10, vào File – Page Setup, trong tap Paper Size, phần Orientation, chọn Landscape. Lưu ý phải chọn This Section trong phần Apply to – OK. Lúc này trang 10 sẽ là trang ngang.
Tương tự, để ngắt trang ở trang 14 và chọn Portrait thì trang 15 sẽ là trang dọc trở lại.

Ngày gửi: 31/03/2010 - 08:28

Trích dẫn:
Từ bài viết của hieubiet


Bạn muốn nằm ngang trang nào thì;
1. Để trỏ vào trang đó
2. Chọn File Page Setup
3. Mục Orientation -> Chọn Landscape
4. Mục Preview: Apply to -> Chọn This point forward (or this section)


Cách này nhanh gọn nhất
Ngày gửi: 10/12/2011 - 20:23
Trả lời