So sánh đạo đức và pháp luật?

 |  Xem: 37.866  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 20/10/2011 - 21:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

* Giống nhau: Đều là hệ thống các quy tắc xử sự chung, chuẩn mực xã hội; giúp con người tự giác đièu chỉnh hành vi sao cho phù hợp với lợi ích cộng đồng, xã hội.

* Khác nhau:

- Đạo đức:

+ Cơ sở hình thành: Từ thực tế cuộc sống, nhận thức của con người qua các thế hệ.

+ Tính chất: Không bắt buộc, tự nguyện.

+ Hình thức thể hiện: Qua các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ.

+ Phương thức bảo đảm thực hiện: Dựa vào sự tự giác, thông qua sự đánh giá khách quan của dư luận.

- Pháp luật:

+ Cơ sở hình thành: Do Nhà nước ban hành.

+ Tính chất: Bắt buộc.

+ Hình thức thể hiện: Qua các văn bản pháp luật.

+ Phương thức bảo đảm thực hiện: Giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

 

Ngày gửi: 19/04/2012 - 20:54

Pháp luật vs Đạo đức
Giống: Đều là quy tắc xử sự chung
Khác:
- Pháp luật do nhà nước ban hành. Pháp luật có tính bắt buộc, tính cưỡng chế mang tính nhà nước, được tiến hành nhân danh nhà nước và bằng quyền lực nhà nước.
- Đạo đức hình thành tự phát trong đời sống xã hội. Đạo đức được thực hiện dựa trên cơ sở tự nguyện và chỉ được đảm bảo bằng tòa án lương tâm
Quan hệ: Các chuẩn mực, quy tắc (đạo đức) phù hợp với lợi ích của đa số trong xã hội được nhà nước thể chế hóa thành pháp luật. Nói cách khác, pháp luật được xây dựng trên cơ sở đạo đức.

Ngày gửi: 02/05/2013 - 15:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

An Gia Tài Lộc N16
6.000.000 VNĐ

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo