Ai có Crack Game 3D War Chess 1.1 cho mình xin nhé ?

 |  Xem: 10.957  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 06/07/2009 - 15:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn vào đây để down file crack về http://www.cracksdata.com/get.php?id=256049
sau đó :
*Chạy Game,chọn nút Already Paid > Chọn thẻ Enter Unlock Key > Nhấn vào dòng Click here to view your product ID để lấy số ID của máy!
*Chạy file Crack,dán số ID vừa copy vào...sau đó nhấn General,sẽ có 1 số đăng ký...làm lại bước 1 và điền vào là xong!
Ngày gửi: 06/07/2009 - 15:33
Sang diễn đàn DI ĐỘNG nha
******************************************************************************
Quảng cáo
* chess.java (main)
* chessCanvas.java
* chessCellMatrix.java
* chessChessBoard.java
* chessPaintInstruction.java
* chessPieces.java
* dataManager.java
* objBishop.java
* objHorse.java
* objKnight.java
* objPawn.java
* objQueen.java
* objRock.java
********************************
Ngày gửi: 07/01/2010 - 19:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Ultimate Board Game Collection for PSP
Liên hệ gian hàng...
Star Wars: Lethal Alliance for PSP
Liên hệ gian hàng...
The Warriors for PSP
Liên hệ gian hàng...
Gears of War 2
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)