Tìm điểm giống và khác của vương triều hồi giáo Deli và vương triều hồi giáo Ân Độ Mogon?

tìm điểm giống và khác của vương triều hồi giáo Đêli và vương triều hồi giáo ấn độ mogon
 |  Xem: 33.457  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/01/2009 - 19:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

* Giống: Đều là những vương triều ngoại tộc
* Khác:
- Hồi giáo Đê-li:
+ Mang theo đạo Hồi
+ Có những quyền ưu tiên trong bộ máy nhà nước
+ Phân biệt tôn giáo và sắc tộc
- Vương triều Mô-gôn:
+ Không mang theo tôn giáo
+ Quan lại có tỉ lệ bằng nhau
+ Hòa hợp dân tộc
Bạn có thể dựa vào đó mà trả lời
Ngày gửi: 09/12/2009 - 15:36
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)